Zaliczki na podatek dochodowy: miesięczne czy kwartalne?

 •  3 min read

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję, czy zaliczki na podatek dochodowy będą rozliczać co miesiąc, czy raz na kwartał. Podpowiadamy, kto może skorzystać z tego przywileju.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (18%, 32%) lub według podatku liniowego (19%) może odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy co trzy miesiące. Ta opcja przysługuje jedynie tzw. „małym podatnikom” oraz tym, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Mały podatnik” – kto to taki?
Małym podatnikiem nazywamy przedsiębiorcę, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na złotówki. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. 

Do tego grona zaliczamy również przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie, którzy prowadzą przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącymi agentami, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Kwartalne rozliczenie dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego powinni złożyć do urzędu zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jak zmienić?
Aby zmienić okresy opłacania zaliczek na podatek należy złożyć pismo do US lub napisać aktualizację wniosku do CIDG.

Terminy rozliczeń z fiskusem:

Zaliczki kwartalne na podatek dochodowy należy wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli:

– do 20 kwietnia – za I kwartał,
– do 20 lipca za – II kwartał,
– do 20 października – za III kwartał,
– do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

Podpowiedź: Zamiast wpłacać ostatnią zaliczkę w danym roku podatkowym, do 20 stycznia przedsiębiorca może złożyć zeznanie roczne i wówczas zaliczkę płaci jako część podatku dochodowego wynikającego z tego zeznania.

Rozliczenia i opłat podatku VAT przy rozliczeniach kwartalnych dokonujemy

– 25 kwietnia – za I kwartał,
– 25 lipca – za II kwartał,
– 25 października – za III kwartał,
– 25 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

Przy rozliczeniach kwartalnych podatku VAT składamy deklarację o nazwie VAT-7K.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się