Polityka prywatności

Polityka Prywatności Danych Finiata sp. z o.o.

 1. Zakres stosowania

Niniejsza Polityka Prywatności Danych (zwana dalej "Polityką") ma zastosowanie do usług świadczonych przez:

Finiata sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka nr 42 lok. 1, 31-044 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, numer NIP  6762519005, numer REGON 366127470 (dalej: „Finiata").

Finiata oferuje wyłącznie usługi na rzecz klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 431 kodeksu cywilnego dokonującymi czynności prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Użytkownik”).

W przypadku jakichkolwiek odniesień w niniejszej Polityce do danych osobowych Użytkownika, przez Użytkownika rozumie się, odpowiednio, osobę fizyczną lub osobę działającą w imieniu osoby prawnej. Niniejsza Polityka reguluje wykorzystanie danych w odniesieniu do platformy internetowej Finiata: www.finiata.pl (dalej "Platforma"), za pośrednictwem której oferowana jest możliwość finansowania należności Klienta potwierdzonych fakturami (dalej: „Przedmiot Usług”).

 1. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika

2.1.1. Finiata jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

2.1.2. Finiata przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, w celu realizacji Przedmiotu Usług oraz w celach marketingowych Finiata. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

2.2. Źródła dostępu do danych osobowych Użytkownika

2.2.1. Dane osobowe są udzielane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika.

2.2.2. Finiata może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika zbierane pośrednio z innych źródeł, takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) lub Biuro Informacji Gospodarczej (BIG).

2.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

2.3.1. Finiata przetwarza dane osobowe Użytkownika dotyczące świadczenia usług i Przedmiotu Usług, takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), sposób korzystania przez Użytkownika z Platformy, dane dotyczące dokumentów prawnych (np. obywatelstwo, PESEL, data urodzenia), płeć, dane dotyczące zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, dane kontaktowe odbiorcy faktury.

2.3.2. Przed i w trakcie realizacji Przedmiotu Usług Finiata może przetwarzać dane eksploatacyjne, takie jak: oznaczenia identyfikujące terminale sieci telekomunikacyjnych lub system technologii informacyjno-komunikacyjnych używany przez Użytkownika (w tym adres IP), informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdego użycia usług świadczonych drogą elektroniczną, informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.4. Prawa Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych

2.4.1. Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i ich poprawiania.

2.4.2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla celów marketingowych.

2.4.3. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się ujawnianiu swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, z zastrzeżeniem Punktu 2.5.1.

2.5. Udostępnianie danych Użytkownika osobom trzecim

2.5.1. Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że Finiata będzie zobowiązana do tego w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na podstawie uzasadnionych żądań uprawnionych organów lub za uprzednią zgodą użytkownika.

2.5.2. Osoby trzecie, którym dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione, mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym przypadku takiego udostępnienia, Finiata podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika.

2.6. Okres przechowywania

2.6.1. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w Punkcie 2.1.2.

2.6.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych również po zakończeniu świadczenia usług lub realizacji Przedmiotu Usług. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych w każdej chwili.

 1. Cookies

3.1. Informacje dotyczące plików cookies używanych przez Finiata

3.1.1. Finiata korzysta z plików cookie (dalej "Cookies"). Cookies to dane komputerowe, w szczególności pliki tekstowe przechowywane na Platformie na urządzeniu końcowym użytkownika, które przeznaczone są do użycia na Platformie. Korzystając z Platformy i akceptując Politykę Prywatności Danych, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie przez Finiata zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności Danych.

3.1.2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Finiata korzysta z dwóch typów plików cookie:

 • „pliki sesyjne” - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, dopóki Użytkownik nie wyloguje się, nie opuści witryny internetowej lub nie wyłączy oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „pliki trwałe” - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies (data ważności) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.1.3. Cookies są używane do następujących celów:

 • Tworzenie statystyk, które pomagają Finiata zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają z witryny internetowej, aby poprawić jej strukturę i treść;
 • Utrzymywanie sesji serwisowej użytkownika (po zalogowaniu), tak aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej stronie Platformy;
 • Określanie profilu użytkownika, aby wyświetlić dopasowaną treść w sieciach reklamowych Finiata, w szczególności w sieci Google.

3.2. Pliki cookies osób trzecich

3.2.1. Cookies umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również używane przez partnerów współpracujących z Finiata:

3.2.1.1. Cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, w celu wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu korzystanie przez  Użytkownika z Platformy. W tym celu mogą śledzić ścieżkę nawigacji Użytkownika albo pozostać na stronie. Z informacjami na temat preferencji Użytkownika zbierane przez sieć reklamową Google można zapoznać się i edytować informacje o plikach cookies pod linkiem: [-].

3.2.1.2. [-].

3.3. Zarządzanie i usuwanie Cookies

3.3.1. Oprogramowanie do przeglądania sieci (przeglądarka internetowa) zwykle domyślnie zapisuje pliki cookie na urządzeniu końcowym. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka umożliwia Użytkownikowi usunięcie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Poniżej znajdują się linki do ustawień Cookies, umożliwiające między innymi usuwanie Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

3.3.2. Ograniczenie lub wyłączenie Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na Platformie lub nawet uniemożliwić korzystanie z Platformy.

 1. Dzienniki serwera/ Dzienniki logowania

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika są rejestrowane w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Przedmiotem Usług na Platformie oraz w celu zapewnienia najskuteczniejszej obsługi świadczonych usług.

4.2. Oglądane zasoby są identyfikowane przez adres URL. Ponadto mogą być identyfikowane:

 • Czas wejścia,
 • Czas na odpowiedź,
 • Nazwa stacji klienta - identyfikacja protokołu HTTP,
 • Informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP,
 • Adres URL strony odwiedzonej wcześniej przez Użytkownika (link) - jeśli link do serwisu był związany linkiem,
 • Informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

4.3. Powyższe dane nie są związane z określonymi osobami przeglądającymi witrynę. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwerem.

 1. Procedura składania reklamacji

5.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli Finiata nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Polityki Prywatności Danych lub w przypadku, gdy wypełnia je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności Danych. Reklamacje można składać za pośrednictwem Platformy pod linkiem [-]. Użytkownik powinien podać szczegóły problemu stanowiącego podstawę skargi.

5.2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym przyczyny reklamacji stały się znane Użytkownikowi.

5.3. W ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania skargi Finiata:

 1. A) Zakończy wewnętrzne postępowanie i poinformuje Użytkownika o swojej decyzji dotyczącej reklamacji, albo
 2. B) Powiadomi Użytkownika, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji przekazując jednocześnie informację o przyczynach opóźnienia, oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.4. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Finiata poinformuje Użytkownika o jej wyniku i uzasadnieniu swojej decyzji.

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie opublikowana w module reklamacyjnym znajdującym się na Platformie [pod linkiem…] i zostanie przesłana do elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika.

5.6. Do terminu, o którym mowa w Punkcie 5.3., nie wlicza się czasu oczekiwania przez Finiata na odpowiedź lub na dodatkowe informacje wymagane przez Finiata od Użytkownika, pod warunkiem że Użytkownik został poinformowany przez Finiata, że jego współdziałanie jest niezbędne do zakończenia postępowania reklamacyjnego.

 1. Zmiana do Polityki

Finiata może wprowadzać zmiany do  niniejszej Polityki w każdym czasie, w szczególności w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących świadczonych usług. Finiata opublikuje zmienioną Politykę na swojej stronie internetowej [-] (a także - na żądanie Użytkownika - w sposób umożliwiający pobieranie, odzyskanie i zapisanie zawartości zmienionej Polityki przez Użytkownika).

 1. Prawo właściwe / Jurysdykcja

7.1. Stosunki handlowe między Użytkownikiem a Finiata podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
7.2. Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Politykijest sąd właściwy dla siedziby Finiata.

Czerwiec 2017r.

TOP

Nasza strona internetowa używa plików cookies więcej informacji

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do naszej Polityki prywatności

Close