POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności obowiązuje od stycznia 2019 r.

Finiata sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, właściciel platformy internetowej www.finiata.pl (“Platforma“), dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób fizycznych korzystających Platformy w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach działalności gospodarczej podmiotów, do których reprezentowania są upoważnieni (“Użytkownicy“).

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany “Polityką Prywatności”.

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa Użytkowników, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO“).

Polityka Prywatności nie opisuje przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, w tym danych dotyczących spółek handlowych. Nie dotyczy to jednak danych dotyczących osób fizycznych, obejmujących ich powiązania z takimi przedsiębiorcami (np. zajmowanie stanowiska członka zarządu lub prokurenta).

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

My, Finiata sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, jesteśmy administratorem danych osobowych Użytkowników. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, w tym w sprawach związanych z wykonywaniem przysługujących im praw:

 • drogą mailową pod adresem: politykaprywatnosci@finiata.pl, lub
 • pocztą pod adresem: ul. Grzybowska 62  00-844 Warszawa, lub
 • telefonicznie pod numerem: 0048-223079076.
 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku ze świadczeniem różnych usług Finiata będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach, w zakresie i na podstawie prawnej opisanych szczegółowo poniżej.

 • Rejestracja i uwierzytelnianie w serwisie

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika, obejmujące adres email oraz ustanowione hasło, w celu zarejestrowania Użytkownika oraz w celu uwierzytelniania zarejestrowanego Użytkownika w serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu jedynie przez okres aktywności konta Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie usunięte na żądanie Użytkownika lub w związku z jego nieaktywnością na Portalu trwającą dłużej niż rok.

 • Umożliwienie dostępu do Platformy

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika, obejmujące:

 • dane identyfikacyjne Użytkownika,
 • NIP w przypadku Użytkownika korzystającego z Platformy w ramach własnej działalności gospodarczej albo informacje dotyczące powiązań Użytkownika z przedsiębiorcą, do reprezentowania którego jest upoważniony,
 • numer rachunku bankowego Użytkownika korzystającego z Platformy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Ponadto, na podstawie podanego NIP ustalamy, korzystając ze źródeł powszechnie dostępnych, firmę siedzibę i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Użytkownikowi, który dokonał rejestracji, korzystania z Platformy, za pośrednictwem której oferowana jest możliwość finansowania należności potwierdzonych fakturami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o korzystanie z platformy internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu jedynie przez okres aktywności konta Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie usunięte na żądanie Użytkownika lub w związku z jego nieaktywnością na Portalu trwającą dłużej niż rok.

 • Weryfikacja danych podanych w celu uzyskania dostępu do Platformy

Przetwarzamy podany przez Użytkownika adres email, w celu zweryfikowania – przez wysłanie emaila z linkiem potwierdzającym – czy podany adres należy do Użytkowania.

Przetwarzamy również podany przez Użytkownika numer rachunku bankowego, dane uwierzytelniające w systemie bankowości elektronicznej w celu zweryfikowania, a także dane  – przez wysłanie emaila z linkiem aktywacyjnym – czy podany rachunek należy do Użytkowania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom oraz zapewnieniu poprawności przetwarzanych danych.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu jedynie przez czas trwania procesu weryfikacji. W związku z tym zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych w tym celu niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji.

 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika, obejmujące imię, nazwisko, obywatelstwo, adres oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w celu identyfikacji Użytkownika i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, ciążący na nas na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia następującego roku kalendarzowego, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

 • Ocena ryzyka finansowego oraz ustalenie limitu faktoringowego

Przetwarzamy podany przez Użytkownika numer rachunku bankowego oraz dane uwierzytelniające Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej, a także uzyskaną od banku historię transakcji dokonywanych za pośrednictwem podanego rachunku przez ostatnie 180 dni. Przetwarzamy ponadto dane uzyskane od Biura informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich oraz od podmiotów zajmujących się zautomatyzowanym wykrywaniem oszustw i wyłudzeń na podstawie analizy właściwości i sposobu korzystania z urządzeń końcowych.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w celu oceny ryzyka finansowego, w tym w celu ustalenia limitu faktoringowego, tzn. maksymalnej wysokości przyznanego finansowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przyznawaniu finansowania jedynie osobom zdolnym do spłaty zaciągniętych zobowiązań pieniężnych oraz na wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom.

Podstawą prawną przetwarzania w tym celu danych osobowych uzyskanych od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A., jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu jedynie przez okres aktywności konta Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie usunięte na żądanie Użytkownika lub w związku z jego nieaktywnością na Platformie trwającą dłużej niż rok.

 • Przygotowanie warunków faktoringu

Przetwarzamy podany przez Użytkownika numer faktury, dane identyfikacyjne kontrahenta, datę wystawienia faktury, datę wymagalności i kwotę należności oraz inne dane zawarte w przesłanej przez Użytkownika fakturze.

Powyższe dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania niewiążących warunków faktoringu, obejmujących kwotę finansowania, okres finansowania itp., stanowiących podstawę składanej przez Użytkownika oferty zawarcia umowy faktoringowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy faktoringu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu jedynie przez miesiąc, licząc od dnia przygotowania i przedstawienia Użytkownikowi warunków umowy faktoringu.

 • Zawarcie i wykonanie umowy faktoringu oraz windykacja należności

Cele, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu zawarcia i wykonania umowy faktoringu oraz w celu windykacji należności zostały opisane szczegółowo w klauzuli informacyjnej zamieszczonej w formularzu umowy faktoringu z prawem regresu.

 • Marketing

Przetwarzamy podany przez Użytkownika adres email oraz dane dotyczące Twojej aktywności na Platformie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie usług oferowanych przez Finiata, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu Finiata, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Rejestrujemy aktywność Użytkowników na Platformie i profilujemy ich w celu ustalenia, czy napotykają problemy przy korzystaniu z Platformy (np. w procesie tworzenia konta lub zapisywania faktur) oraz zaoferowania im pomocy w rozwiązaniu tych problemów.

Przetwarzamy w tym celu zarówno dane osobowe, które Użytkownicy podali nam sami, jak i dane osobowe, które pozyskaliśmy od banków i innych instytucji finansowych, z którymi współpracujemy w związku z pozyskiwaniem potencjalnych klientów. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu jedynie przez okres aktywności konta Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne, dopóki nie zostanie usunięte na żądanie Użytkownika lub w związku z jego nieaktywnością na Platformie trwającą dłużej niż rok.

 • Remarketing

W tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkowników dotyczące ich aktywności na Platformie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności, o których mowa powyżej, obejmują: identyfikator plików cookies, odwiedzane na Platformie strony i podstrony oraz postęp procesu tworzenia konta.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na remarketingu naszych usług, tzn. na dotarciu z ofertą naszych usług do Użytkowników, którzy odwiedzili nasz Serwis.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez rok.

 • Udzielanie odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkowników, w tym przez Użytkowników niezarejestrowanych lub niezalogowanych, w wiadomościach przesyłanych podczas czatu z naszym pracownikiem oraz w załączanych do tych wiadomości dokumentach. Dane te służą nam do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na pytania za pośrednictwem okienka czatu zamieszczonego na Platformie.

Ponadto, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkowników, w tym przez Użytkowników niezarejestrowanych lub niezalogowanych, w formularzu zapytania zamieszczonego na Platformie. Dane te obejmują imię i nazwisko Użytkownika, jego numer telefonu i adres email. Dane te służą nam do nawiązania kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, umożliwienia mu zadania pytań oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z Platformy, w tym na rozwiązywaniu ewentualnych problemów, oraz na podnoszeniu świadomości charakteru usługi faktoringu.

 • Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez miesiąc.Umożliwianie realizacji praw Użytkowników w zakresie ich danych osobowych

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkowników we wnioskach lub innych wiadomościach przesyłanych w celu wykonania praw przysługujących Użytkownikowi (opisanych w pkt. 5 poniżej). Jeżeli zapytanie lub wniosek dotyczy oprócz Finiata również innych podmiotów, którym Finiata przekazuje dane (np. Biura Informacji Kredytowej), Finiata przekaże zapytanie lub wniosek Użytkownika również do tych podmiotów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizowania wniosków w zakresie wykonania praw podmiotów danych.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez 5 lat od zrealizowania wniosku lub zapytania.

 • Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z Portalu

Przetwarzamy dane dotyczące zapytań HTTP kierowane do naszego serwera przez urządzenia końcowe Użytkowników, w tym przez Użytkowników niezarejestrowanych lub niezalogowanych, oraz dane identyfikujące przeglądane zasoby Portalu w celu administrowania serwerem oraz w celach statystycznych.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami. Jednakże gdyby skojarzenie tych danych z konkretnymi Użytkownikami było możliwe, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze Portalu oraz prowadzeniu statystki najczęściej odwiedzanych stron oraz najczęściej wykorzystywanych przeglądarek.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez rok.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy jedynie przez okres wskazany powyżej, a następnie dane te usuwamy lub trwale anonimizujemy.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Przekazujemy dane osobowe Użytkowników dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Platformy. Dostawcy usług, którym przekazaliśmy dane osobowe Użytkowników, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, bądź podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), bądź samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, będących tzw. podmiotami przetwarzającymi, którzy świadczą usługi: dostępu do informacji o rachunku bankowym Użytkowników, inicjacji płatności na rzecz Użytkowników, dostępu do informacji gospodarczych oraz informacji o zdolności kredytowej, analizy ruchu w Serwisie oraz monitorowania postępu procesu tworzenia konta Użytkownika, a także podmioty świadczące usługi analizy baz danych, takie jak Cenatorium sp. z o. o., która analizuje dane lokalizacyjne (kod pocztowy, nazwa ulicy) Użytkowników na zlecenie Finiata dla oceny ich zdolności kredytowej.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, będących tzw. administratorami, którzy świadczą usługi prowadzenia kampanii remarketingowych, oraz usługi windykacji wierzytelności.

Korzystamy ponadto z dostawców będących zarówno podmiotami przetwarzającymi, jak i administratorami. Dotyczy do dostawców usługi zautomatyzowanego wykrywania oszustw i wyłudzeń na podstawie analizy właściwości i sposobu korzystania z urządzeń końcowych.

Ponadto przekazujemy dane osobowe Użytkowników bankom i innym instytucjom finansowym, z którymi współpracujemy w związku z pozyskiwaniem klientów.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Polsce, jak i poza tym terytorium, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z przekazaniem danych osobowych Użytkowników poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Organy państwowe. Udostępniamy dane osobowe Użytkowników Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej i innym organom właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto, udostępniamy dane osobowe Użytkowników, jeżeli zwrócą się do nas o to, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania:

 • dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • kopii danych osobowych, których sami nam dostarczyli, i przekazania tej kopii bądź im samym, bądź innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych Użytkowników przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO),
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Użytkowników,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 21 RODO),
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (na podstawie art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCÓW FAKTUR

Użytkownicy, zapisując swoje faktury na Platformie, ujawniają nam dane zawarte w tych fakturach. My zaś przetwarzamy ujawnione w ten sposób dane, obejmujące dane osobowe odbiorców faktur, będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą we własnym imieniu. Przetwarzamy je w celach, w zakresie i na podstawie prawnej opisanych szczegółowo poniżej.

 • Przyjęcie lub odrzucenie faktury

Przetwarzamy dane osobowe zawarte w zapisanych na Platformie fakturach, jak również w publicznie dostępnej bazie danych CEIDG w celu weryfikacji, czy odbiorcy faktur figurują w tej bazie danych, a co za tym idzie, czy prowadzą rzeczywistą czy jedynie pozorną działalność gospodarczą. Jeżeli weryfikacja wypadnie negatywnie, faktura jest automatycznie odrzucana.

 • Ustalenie warunków umowy faktoringowej

Przetwarzamy dane osobowe zawarte w publicznie dostępnych bazach informacji gospodarczej (w zakresie, w jakim możemy to zrobić bez uzyskania od odbiorców faktur pisemnego upoważnienia) w celu dokonania oceny kondycji finansowej odbiory faktury na podstawie wpisów dotyczących zaległości w spłacie zobowiązań.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe obejmujące historię transakcji płatniczych dokonywanych pomiędzy wystawcą a odbiorcą faktur, które to dane zbieramy, uzyskując wgląd do rachunku bankowego wystawcy faktur. Przetwarzamy te dane osobowe w celu dokonania oceny kondycji finansowej odbiory faktur na podstawie charakteru relacji gospodarczych łączących do z wystawcą faktur.

Stosowanie do wyniku oceny, o której mowa powyżej, ustalamy warunki, na jakich wystawca faktury może zawrzeć z nami umowę faktoringu.

Zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych w powyższym celu niezwłocznie po tym, jak warunki, na jakich wystawca faktury może zawrzeć z nami umowę faktoringu zostaną ustalone.

 • Dochodzenie wierzytelności

W przypadku, gdy wystawca faktury popada w zwłokę ze spłatą udzielonego przez nas finansowania faktur, jego wierzytelność względem odbiorcy, wynikająca z zapisanej na Platformie faktury, przechodzi na nas. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe zawarte w zapisanych fakturach w celu dochodzenia roszczeń, w szczególności dochodzenia wierzytelności w postępowaniu sądowym i pozasądowym.

Zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych w powyższym celu niezwłocznie po tym, jak nabyta przez nas wierzytelność zostanie w całości zaspokojona albo przedawni się (z upływem 3 lat).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na minimalizacji ryzyka operacyjnego związanego z udzielaniem finansowania faktur.

 1. Cookies

“Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w Platformie. Korzystając z Platformy i akceptując Politykę Prywatności Danych, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie przez Finiata zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności Danych.

 • Jakich rodzajów plików cookies używamy?

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

 • sesyjne– usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe– usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej
 • Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:
 • własne– ustawiane przez serwery internetowe naszej Platformy,
 • osób trzecich– ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasza Platforma.
  • W jakich celach używamy plików cookies
   • Świadczenie żądanych przez Użytkownika usług (niezbędne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Użytkownikom, którzy zalogowali się do swojego konta, dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Platformy dostępnych jedynie dla zalogowanych użytkowników oraz umożliwienia im płynnej nawigacji na stronie i podstronach Platformy bez konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

 • Optymalizacja korzystania z Platformy (niezbędne i analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym wygody korzystania z Platformy, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików cookie). Używamy plików cookie aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego, a także w celu zapamiętania Twoich preferencji.

 • Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Takie informacje pomagają Finiata zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają z witryny internetowej, aby poprawić jej strukturę i treść.

 • Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkowników na potrzeby śledzenia ich aktywności w Platformie, określenia jakie czynności podejmowali na stronach Platformy. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej dopasować rekomendowane oferty usług oraz komunikaty marketingowe do preferencji i zainteresowań Użytkowników.

 • Wyświetlanie reklam odpowiednich do preferencji Użytkowników (cookies reklamowe)

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Adwords, Facebook, Criteo) w celu prowadzenia kampanii marketingowych w wyszukiwarce Google albo przez innych dostawców oraz kampanii remarketignowych docierających z reklamą do Użytkowników, którzy odwiedzali wcześniej Platformę. Te pliki cookies pamiętają, że Użytkownik odwiedził Platformę i ta informacja jest przekazywana do dostawców zewnętrznych.

 • Jak zarządzać plikami Cookies?

Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji “Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Poniżej znajdują się linki do ustawień Cookies, umożliwiające między innymi usuwanie Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikom korzystanie z niektórych usług.

 1. Zmiana Polityki

Finiata może wprowadzać zmiany do  niniejszej Polityki w każdym czasie, w szczególności w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących świadczonych usług. Finiata opublikuje zmienioną Politykę na stronie internetowej Platformy oraz, w odpowiednich przypadkach, poinformuje o zmianie drogą elektroniczną osoby, których dane dotyczą.

Styczeń 2019