Zrównoważony rozwój a ESG w 2024 w Polsce

Zrównoważony rozwój a polskie realia – przedsiębiorców nie stać na ESG!

 •  7 min read

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój to jedno z głównych wyzwań, przed którymi stanęli przedsiębiorcy na całym świecie – w tym także w Polsce. Tymczasem, ponad połowa krajowych przedsiębiorców uważa, że implementacja strategii ESG może wpłynąć na rentowność ich biznesu! Przyglądamy się raportom i danym na ten temat!

Zmiany klimatyczne, ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna to punkty odniesienia dla każdej branży, których już nie sposób pominąć w codziennej działalności. Choć polskie przedsiębiorstwa są świadome zmian i uważają zrównoważony rozwój za ważny, to wskazują też pewne przeszkody, które uniemożliwiają szybkie wdrożenie ESG.

Rośnie presja ze strony inwestorów, regulatorów i klientów na przedefiniowanie strategii biznesowych praktyk. Konieczne zatem jest wdrożenie i stosowanie kryteriów ESG.

Z raportu ESG „Biznes w równowadze: jak przyspieszyć transformację ESG?” przeprowadzonego przez Ayming Polska wynika, że:

 • 57% przedsiębiorstw uważa, że największą barierą stojącą na drodze szybkiego wdrożenia w zakresie ESG są problemy związane z pozyskaniem finansowania,
 • 54% badanych zmaga się z zachowaniem równowagi między kosztami zaimplementowania zrównoważonego rozwoju a rentownością biznesu.
 • Prawie połowa, bo aż 48% respondentów zgłasza problem z właściwym mierzeniem wpływu ich działań na środowisko i społeczeństwo. Komplikuje to sprawozdawczość i ocenę efektywności zmian.
 • 45% badanych wskazuje brak kadr z odpowiednimi kompetencjami, jako czynnik uniemożliwiający skuteczne zarządzanie ESG.

ESG – co to jest i na czym polega?

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje obszary niefinansowe związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Wprowadzenie ESG wynika z wymogów regulacyjnych (compliance).

Wdrożenie tych kryteriów nie tylko może wpłynąć na rating firmy, ale również służy do kreowania wizerunku firmy działającej odpowiedzialnie. Może to bezpośrednio przełożyć się na postawy konsumentów. Realizacja czynników w ramach strategii otwiera też drzwi do uzyskania tańszego finansowania, dzięki pozyskaniu dodatkowych możliwości.

ESG opiera się na trzech filarach:

 1. Ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego (ang. environmental). Punkt ten obliguje przedsiębiorstwa do wdrożenia planu, który obliguje do mierzalnej weryfikacji i skupia się na:
  • zużyciu energii,
  • emisji zanieczyszczeń,
  • zaopatrzenia w surowce,
  • gospodarce wodnej,
  • energii odnawialnej.
 2. Społeczna odpowiedzialności i prawa człowieka (ang. social responsibility). Cele ESG w ramach tego filaru skupiają się na prawach pracowniczych, równości płac na tych samych stanowiskach, niwelowaniu nierówności płciowych czy bezpieczeństwie i ochronie danych.
 3. Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to ostatni filar strategii w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szczególne znaczenie dla budowy zaufania i postrzegania firmy przez partnerów biznesowych, akcjonariuszy, instytucje finansowe i klientów. Do najważniejszych elementów należy: nadzór nad firmą, respektowanie praw oraz obowiązku informacyjnego wobec udziałowców, struktura zarządu przedsiębiorstwa, przejrzystość podatkowa oraz wdrożenie mechanizmów przeciwdziałających korupcji.

Strategie ESG w małych przedsiębiorstwach

Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obowiązek corocznego raportowania wpływu (jaki ma dana firma na środowisko, pracowników i społeczeństwo) obejmie od 2027 roku również małe i średnie firmy notowane na giełdzie, zatrudniające co najmniej 10 pracowników i z przychodami netto powyżej 700 tys. euro. Obecnie polskie firmy sygnalizują, że nie są jeszcze gotowe do reformy ze względu na braki kapitałowe i kadrowe.

Rozwiązania, które wspierają wdrożenia w obszarze ESG

Dużym ułatwieniem są różnego rodzaju inicjatywy. Możesz sięgnąć np. po  darmowe narzędzie do liczenia śladu węglowego dla MŚP przygotowane przez Fundację Climate Strategies Poland. Organizacja oferuje również szkolenia, webinary i rekomenduje działania, które pomagają skutecznie zredukować ślad węglowy i emisję gazów.

Kolejny krok w budowaniu strategii ESG to samokształcenie się na temat zrównoważonego rozwoju, dzielenia się wiedzą i wspieranie zarządu w podejmowanych działaniach. Jest wiele wartościowych publikacji z wiarygodnych źródeł, z których można czerpać wiedzę. Większość tych materiałów jest bezpłatna.

Wdrożenie ESG może przynieść wymierne korzyści w postaci sprawnie i harmonijnie funkcjonującej firmy, pozytywnego wizerunku, zwiększeniu konkurencyjności i zdobyciu nowych klientów.

Jak finansować zmiany?

Wdrożenie strategii oraz realizacja celów wymagają dostępu do stabilnego finansowania z wewnętrznych, ale i  zewnętrznych źródeł. Jak wynika ze wspomnianego wyżej badania Ayming Polska, 65% firm deklaruje, że przeznaczy środki na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem. 42% tej grupy planuje wydać na ESG od 6% do 9%, a 30% od 10% do 15% przychodu.

Przez źródła zewnętrzne rozumiemy m.in. dotacje, elastyczne linie kredytowe czy tzw. zielone kredyty. Obecnie pojawiły się również rekomendacje dotyczące wprowadzenia ulg podatkowych. Polegałyby one na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów związanych z wdrożeniem ESG. Ulga dotyczyłaby nie tylko działań proekologicznych, ale również działań na rzecz ładu korporacyjnego czy projektów społecznych.

Szukasz sposobu na szybką gotówkę na rozwój biznesu?

Obecnie prowadzenie biznesu w Unii Europejskiej daje możliwość dostępu do szeregu różnych form finansowania zewnętrznego, przygotowanych dla różnych sektorów. Niezależnie, czy wkrótce dyrektywa CSRD będzie dotyczyć także Twojego biznesu, czy po prostu chcesz, aby strategia Twojej marki uwzględniała także wskaźniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, możesz sięgnąć po FlexKapitał. To źródło zewnętrznego finansowania przyznawane w formie odnawialnej linii, którą wykorzystasz na dowolny cel –  także na procesy wdrażania strategii ESG. Zalety tego rozwiązania to między innymi:

 • Możliwość pozyskania środków do 100 tys. zł,
 • Darmowy i prosty wniosek on-line,
 • Szybka decyzja w kilka minut.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się