Pracownicy obliczają kapitał obrotowy - wzór

Zarządzaj lepiej zobowiązaniami! Kapitał obrotowy – co to jest i jak obliczyć WCR?

 •  8 min read

Jeżeli prowadzisz firmę, doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że o jej sukcesie decyduje wiele czynników. Należą do nich decyzje i działania zgodne ze strategią rozwoju, ale także wskaźniki dotyczące jej stabilności oraz płynności. Jednym z najważniejszych jest kapitał pracujący. Jego znajomość da Ci możliwość precyzyjnego analizowania sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Zobacz jak!


Spis treści


Finiata stara się wspierać przedsiębiorców na każdym etapie działania. Chcemy, przekazać Ci wiedzę, która umożliwia podjęcie najlepszych decyzji biznesowych. Dlatego w naszym cyklu artykułów przeczytasz m.in. o: analizie finansowej np. wskaźnikach rentowności, analizie zadłużenia czy różnicach między kredytem a pożyczką.

W tym materiale przyjrzymy się bliżej kapitałowi obrotowemu.  Może on w znaczącym stopniu wpłynąć na proces decyzyjny związany z zarządzaniem budżetem i sięganiem po finansowanie zewnętrzne. Odpowiemy na pytanie – co to jest kapitał obrotowy firmy? Pokażemy Ci także jak obliczyć ten wskaźnik i wykorzystać wiedzę o nim dla utrzymania płynności finansowej.

Wpływ na płynność finansową

Zacznijmy od tego, czym dokładnie jest kapitał pracujący (obrotowy). Definiujemy go jako różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Pierwsza wartość, to tzw. majątek obrotowy i mogą do niego należeć środki trwałe, ale także należności i zapasy. Nazywamy go inaczej kapitałem obrotowym w bilansie (brutto). Drugi natomiast to wszystkie zobowiązania bieżące wobec pracowników, dostawców czy też m.in. z tytułu podatków. Docelowo kapitał pracujący netto powinien być dodatni, co oznacza, że Twoja firma posiada rezerwę funduszy, która chroni ją przed niewypłacalnością. Tym samym jest to kluczowy element pozwalający na utrzymanie płynności finansowej.

Płynność finansowa vs. zyskowność działalności

Bardzo ważne jest branie pod uwagę związku pomiędzy KON i płynnością a zyskownością działalności. Nie są to pojęcia tożsame jednak bardzo silnie ze sobą związane. Zyskowność określa się jako generowanie dodatnich wyników finansowych przez firmę. Te natomiast przekładają się na kapitał obrotowy w bilansie, a więc majątek obrotowy. Istnieje więc silna zależność pomiędzy zyskownością a płynnością. Możliwości jej wykorzystania uwidaczniają się w strategiach, które opiszemy nieco dalej.

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

Wyróżniamy 3 strategie zarządzania kapitałem obrotowym: agresywną, konserwatywną oraz umiarkowaną. Ich wykorzystanie powinno zależeć od specyfiki Twojego przedsiębiorstwa, ale także tego, jakie ryzyko jesteś w stanie podjąć.

Strategia agresywna

Ten rodzaj praktykuje się często, kiedy kapitał obrotowy jest niewielki. W takim wypadku bieżące aktywa firmy finansowane są środkami pochodzącymi z należności. Mogą być także pozyskiwane dzięki zewnętrznemu finansowaniu. W jego ramach możesz sięgnąć np. po kredyt obrotowy dla firm – co to jest? To rodzaj zobowiązania krótkoterminowego do finansowania bieżącej działalności. Taka strategia może przełożyć się na bardzo dużą zyskowność, jednak jej nieodpowiednie wdrożenie wiąże się z wysokim ryzykiem utraty płynności.

Strategia konserwatywna

W tej strategii redukuje się, na ile to możliwe, zobowiązania krótkoterminowe. Aktywa bieżące są natomiast finansowane z wykorzystaniem kapitału stałego. W jego skład wchodzą zgromadzone środki pieniężne, a także krótkoterminowe papiery wartościowe. To podejście skupia się w głównej mierze na utrzymaniu wysokiej płynności finansowej i ograniczaniu ryzyka. Jednocześnie jednak stabilność wiąże się z niższą zyskownością.

Strategia umiarkowana

Podstawowym założeniem tej strategii jest połączenie zalet obu wcześniej opisanych podejść. Wykorzystuje się w niej zarówno kapitał stały, jak i zewnętrzne środki do finansowania aktywów obrotowych. Tym samym można stosunkowo elastycznie dopasowywać model zarządzania do aktualnych potrzeb. Na przykład w bardziej intensywnych dla firmy okresach, polepsza się zyskowność poprzez angażowanie większych środków za pomocą finansowania. Kiedy natomiast sytuacja się uspokoi, możesz minimalizować ryzyko niewypłacalności, skupiając się na efektywnym wykorzystywaniu kapitału stałego.

CFaaS Wg

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Jak możesz się domyślić, przyjęta strategia będzie się różnić w zależności od branży, w jakiej działa Twoja firma, a także ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa oraz jego obecnej sytuacji finansowej. Co więcej, aktualne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wcale nie oznacza, że nie będzie się ono zmieniać. Wszystko zależy od stopnia rozwoju biznesu i poziomu zależności od czynników zewnętrznych. Sprzedaż może nagle wzrosnąć, kontrahenci nie będą opłacać faktur na czas czy też terminy spłaty Twoich zobowiązań zostaną przesunięte. Wtedy właśnie nastąpi zmiana kapitału obrotowego w wyniku nieprzewidzianej sytuacji. Wysokość posiadanej rezerwy przełoży się na to, jak sprawnie poradzisz sobie w momencie, kiedy to nastąpi.

Wskaźnik kapitału obrotowego – jak obliczyć?

Jeżeli chcesz wyliczyć kapitał obrotowy netto, wzór wygląda w ten sposób:

Kapitał Obrotowy Netto (KON) = Aktywa Obrotowe – Zobowiązania Krótkoterminowe

Dowiesz się dzięki temu, na jakim poziomie jest rezerwa finansowa Twojej firmy. Jednak warto pamiętać, że istnieje również dodatkowy wskaźnik, który pokazuje, jaki udział w finansowaniu aktywów ma kapitał obrotowy. Jak obliczyć i uwzględnić go w analizie? Zastosuj poniższy wzór:

Wskaźnik Kapitału Obrotowego Netto = Kapitał Obrotowy Netto/Aktywa Obrotowe x 100%

W tym wypadku wynik na poziomie 50% uznawany jest za optymalny, a znaczący spadek poniżej tej wartości często oznacza zagrożenie utratą płynności. Powyżej natomiast może wskazywać na problemy z nadpłynnością i wykorzystywaniem możliwości finansowych firmy.

Złe wyniki? Zainwestuj z Finiatą!

Jeżeli jesteś na drodze do zmiany w kwestiach monitorowania finansów swojej firmy i chcesz uniknąć sytuacji, gdy zanotujesz ujemny kapitał obrotowy, FlexKapitał może być produktem dla Ciebie. To linia finansowa, która daje Ci dostęp do ustalonego odnawialnego limitu środków, wynoszącego od 1000 do 100 tys. zł. Możesz z nich korzystać do regulowania bieżących zobowiązań i finansowania inwestycji. Tym samym FlexKapitał wpływa więc na płynność finansową Twojej firmy. Dodatkowo szansa na wielokrotne wykorzystywanie tych samych środków poprzez odblokowywanie ich spłatą wcześniej wypłaconej kwoty, daje dużą elastyczność działania.

Przeanalizuj obecną sytuację swojego biznesu oraz jego strategię finansową, aby upewnić się, że jest to rozwiązanie dla Ciebie. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy doświadczonych ekspertów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się