Przepływy pieniężne w firmie z sektora MŚP

 •  12 min read

Czy wiesz, w jakiej kondycji aktualnie jest Twoje przedsiębiorstwo? Nie znając pulsu swojej firmy, szybko możesz wpaść w kłopoty finansowe. Warto więc mieć na oku przepływy pieniężne swojego przedsiębiorstwa. Brzmi skomplikowanie? W praktyce chodzi po prostu o to, czy firma może na bieżąco płacić swoje zobowiązania. Właśnie w tym celu sporządza się sprawozdanie z przepływów pieniężnych, określane też jako rachunek przepływów pieniężnych i cash flow.

Spis treści:

Czym jest Cash flow i dlaczego jest ważny?

Cash flow to nic więcej, niż przepływy pieniężne Twojej firmy. Rachunek przepływów jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, które musi zostać sporządzone corocznie przez przedsiębiorców, którzy stosują pełną księgowość. Cieszysz się, bo nie należysz do grupy zobowiązanych? Nie tak szybko. Sprawozdanie finansowe może pomóc i Tobie w szybkim zdiagnozowaniu nadchodzących problemów finansowych firmy. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych i obrazuje całokształt sytuacji majątkowej firmy. Często do diagnozy problemów finansowych wystarczy jednak sam rachunek przepływów pieniężnych.

Aby poznać dokładną sytuację finansową swojej firmy, sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków w zasadzie nie jest konieczne. Mogą one wręcz przeszkodzić w ustaleniu kondycji przedsiębiorstwa, ponieważ uwzględniają także dane szacunkowe. 

Nie ma na to miejsca w cash flow – tam zamieszcza się wyłącznie przepływy pieniężne, które miały miejsce. W ten sposób rachunek przepływów pieniężnych w rzeczywisty i najpełniejszy sposób obrazuje finansową kondycję firmy. Pojawiające się problemy z cash flow są najważniejszym ostrzeżeniem, że coś w firmie jest nie tak. Im szybciej się o tym dowiesz, tym szybciej możesz zareagować i uratować swoje przedsiębiorstwo przed upadłością. 

CFaaS Wg

Do czego jeszcze potrzebny nam zdrowy cash flow?

Zdrowy cash flow nie tylko ukazuje, że z finansami firmy jest wszystko w porządku, pozwala on także na dodatkowe możliwości rozwoju firmy. 

Zdobądź kredyt w banku: Zdecydowana większość rozwijających się przedsiębiorstw prędzej czy później jest zmuszona do skorzystania z kredytu lub pożyczki. Drogie inwestycje rzadko opłacane są własnymi środkami, a opóźnione faktury wyprowadzają niejednego przedsiębiorcy z równowagi (nie tylko) finansowej. O przyznaniu środków decydują bankowi analitycy, którzy – podobnie jak inwestorzy – muszą najpierw zapoznać się z sytuacją finansową firmy. Tylko w ten sposób mogą oszacować, czy będzie ona w stanie spłacać udzielone jej kredyty. 

Uspokój potencjalnego kontrahenta: Czy gdyby zgłosiło się do Ciebie przedsiębiorstwo, które chciałoby, abyś dostarczył mu np. części samochodowych za 100 tys. albo sprzętu komputerowego za 1 mln zł i wystawił fakturę z odroczonym terminem płatności (czyli udzielił kredytu kupieckiego), to zgodziłbyś się bez wahania? Najpewniej sprawdziłbyś rzetelność klienta, bo taka dostawa i ewentualny brak płatności mogłyby postawić w stan upadłości niejedną firmę.

Przekonaj potencjalnego inwestora: Szukasz kogoś, kto przekaże Ci pieniądze na rozwój Twojej firmy? Nikt nie lubi wykładać pieniędzy w ciemno. Inwestor będzie chciał prześwietlić kondycję Twojej firmy. Rachunek przepływów w prosty sposób wprowadzi inwestora w finanse Twojego przedsiębiorstwa. Jednak najprawdopodobniej będziesz musiał przygotować całe sprawozdanie finansowe. 

Na podstawie powyższych przykładów można wysnuć ogólny wniosek – cash flow przedsiębiorstwa jest istotny dla każdego podmiotu nawiązującego z nim współpracę. Mając możliwość zapoznania się z rachunkiem przepływów pieniężnych każdy podmiot – bank, kontrahent, inwestor – może oszacować ryzyko i na tej podstawie podjąć decyzję o dalszym kształcie relacji biznesowych. 

Z drugiej strony cash flow to również skarbnica informacji dla osób zarządzających firmą. Mając wiarygodne dane o stanie finansowym przedsiębiorstwa, mogą oni podejmować trafne decyzje, choćby inwestycyjne.

Jak się zabrać za rachunek przepływów – Trzy obszary działalności przedsiębiorstwa

Wiemy już, że wiedza o cash flow własnej firmy jest bardzo pomocna, a momentami wręcz niezbędna. Jak się więc zabrać za sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych? 

Aby rachunek przepływów pieniężnych był wiarygodny, przy jego przygotowaniu niezbędne jest wzięcie pod uwagę trzech płaszczyzn działalności podmiotu gospodarczego

Są to:

Działalność operacyjna

Jest to podstawowa działalność przedsiębiorstwa i według wielu specjalistów kluczowy obszar działalności, który ma bezpośredni wpływ na działalność inwestycyjną oraz działalność finansową. W zależności od branży i profilu działalności, firma może koncentrować się na produkcji wyrobów lub świadczeniu usług. Analizując ten obszar działalności lub spółki, szybko można wyciągnąć wnioski o jej funkcjonowaniu na rynku, w tym przede wszystkim określić jej skuteczność. Do przepływów z tego obszaru działalności przedsiębiorstwa zalicza się przede wszystkim środki uzyskane ze sprzedaży produktów lub usług oraz koszty poniesione tytułem zapłaty za surowce, odprowadzone podatki i wypłacone pracownikom wynagrodzenia;

Działalnonść inwestycyjna

W trakcie swojego życia firma może kupować i sprzedawać środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz czynić inwestycje krótko- i długoterminowe w nieruchomości czy instrumenty finansowe, np. lokaty bankowe. Jak z pewnością się domyślasz, kolejne inwestycje czynione przez przedsiębiorstwo mają docelowo przynieść mu w przyszłości zysk;

Działalność finansowa

Polega na pozyskiwaniu i spłacie środków pozyskanych z różnych źródeł na dalszą działalność i rozwój przedsiębiorstwa. W tym celu przedsiębiorstwo może m.in. wydawać akcje czy pozyskiwać kredyty bankowe. Celem działalności finansowej jest polepszenie konkurencyjności firmy. Przykładowo dysponując nowoczesnymi maszynami, może ona wytwarzać więcej produktów w krótszym czasie i tym samym zwiększyć swoje zyski.

Jak sporządzić rachunek przepływów – Dwie metody

Gdy znasz już cel cash flow i wiesz, jakie obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa on obejmuje, pozostaje kwestia metod przygotowywania rachunku przepływu pieniężnych. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych tworzy się w oparciu o jedną z dwóch metod – bezpośrednią lub pośrednią. Zastanawiasz się, która z nich jest lepsza? Każda z tych metod pozwala dojść do takich samych wniosków, a różnią się one jedynie sposobem zaprezentowania danych działalności operacyjnej. 

W ramach metody bezpośredniej zestawia się grupy wpływów i wydatków. W ten sposób uzyskujemy pełną informację o zdarzeniach finansowych, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie w danym roku obrotowym.

Metoda pośrednia z kolei przyjmuje za punkt wyjścia zysk netto firmy. Następnie osoba sporządzająca cash flow dokonuje jego skorygowania, uwzględniając poniesione przez podmiot gospodarczy koszty.

[optin-monster slug=”bp7kewxuwq8syhjnaatf”]

Kto ma obowiązek sporządzenia rachunku przepływów?

Mimo że z punktu widzenia oceny kondycji finansowej cash flow jest elementem niezbędnym, to nie wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zamieszczać go w sprawozdaniu finansowym. To, czy dany podmiot gospodarczy będzie musiał zmierzyć się z przygotowaniem rachunku przepływów pieniężnych, zostało sprecyzowane w ustawie o rachunkowości, a dokładniej w art. 64 ust.1. Gdy zajrzymy do tego przepisu, okaże się, że lista podmiotów zobowiązanych do sporządzania cash flow jest bardzo długa. Znajdują się na niej:

  • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji, oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • jednostki, które działają na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
  • spółki akcyjne (poza spółkami, które na dzień bilansowy są w organizacji). 

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dotyczy także innych podmiotów gospodarczych, które spełniły następujący warunek – w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządziły sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z wymienionych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Ciekawostka: Skąd wziął się cash flow – krótka historia 

Pierwsze wzmianki o cash flow pochodzą z drugiej połowy XIX w. Z perspektywy rozwoju księgowości, której współczesna forma ma swój początek w okolicach XII w., śmiało można powiedzieć, że doniosłość sprawozdania z przepływów pieniężnych została dostrzeżona dość późno. Coraz większą rolę zaczęto do niego przykładać po recesji, która miała miejsce w latach 20. XX w. w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wówczas dostrzeżono, jak ważne jest rzetelne przedstawianie kondycji finansowej przedsiębiorstw. Amerykańskie przedsiębiorstwa też jako pierwsze zostały zobowiązane do przygotowywania takich sprawozdań.

Od kiedy polskie przedsiębiorstwa mają obowiązek przygotowywać cash flow? Od 1995 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy o rachunkowości, która została stworzona rok wcześniej. Mimo stosunkowo krótkiej historii, współcześnie osoby wchodzące w relacje biznesowe z podmiotami zobowiązanymi do sporządzania cash flow mają pełen wgląd w ich sytuację finansową – ta część sprawozdania finansowego jest prawnie unormowana, a sposób jego sporządzenia nie budzi żadnych wątpliwości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się