Kobieta oblicza wskaźnik struktury kapitału

Wskaźnik struktury kapitału w przedsiębiorstwie

 •  6 min read

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza między innymi dbałość o zachowanie nie tylko rentowności oraz płynności, ale także jego finansowej równowagi. W analizie bilansu istnieje możliwość określenia jej. Służy do tego wskaźnik struktury kapitału, a także inne, powiązane z nim dane. W tym artykule opiszemy, czym on jest oraz jakich informacji dostarcza. Poruszymy także kwestię tego, w jaki sposób wpływa na efektywność prowadzonej przez Ciebie działalności.


Spis treści:


Czym jest wskaźnik struktury kapitału?

Najprościej określić ten wskaźnik jako stosunek kapitału własnego do obcego w strukturze finansowania przedsiębiorstwa. Wylicza się go za pomocą wzoru:

Wskaźnik Struktury Kapitału = Kapitał Własny/Zobowiązania Ogółem

Przy czym kapitał własny oznacza zobowiązania wobec właściciela podmiotu. Zobowiązania określają natomiast kapitał obcy, z którego firma korzysta.

Na podstawie tego wskaźnika oceniana jest struktura kapitałowa przedsiębiorstwa i to, w jakim stopniu wykorzystuje ono środki zewnętrzne w ramach finansowania działalności. Jeżeli śledzisz naszą serię związaną ze wskaźnikami, możliwe, że widzisz też powiązanie pomiędzy WSK a wskaźnikiem zadłużenia. Ich połączenie daje bardzo duże możliwości w  analizie stabilności i odporności biznesu na warunki rynkowe. Są one również pomocne w określeniu ryzyka związanego z wykorzystaniem kapitału obcego.

O wskaźniku struktury majątku słów kilka

Do analizy ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa potrzebne będzie Ci jednak więcej danych niż tylko podstawowy WSK. Istnieje również bardzo istotny wskaźnik struktury majątku. Ten, pozwala na ustalenie stosunku aktywów trwałych do obrotowych, a tym samym elastyczności i zdolności produkcyjnej biznesu. Jest pomocny przy określeniu, w jakim stopniu aktywa firmy są finansowane z zasobów własnych, czy też środków obcych, co ma kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka i stabilności finansowej. Oblicza się go wzorem:

Wskaźnik Struktury Majątku = Aktywa Trwałe/Aktywa Obrotowe Ogółem

Wartości poniżej 1 wskazują na dominację aktywów obrotowych, a tym samym większą elastyczność. Jednocześnie jednak przekłada się to na mniejsze zdolności produkcyjne. Podczas gdy wartości powyżej 1 wskazują, że są one wysokie, natomiast spada elastyczność, co może wiązać się z negatywnym wpływem na rentowność i płynność. Bierz jednak pod uwagę wymagania branży, w jakiej działasz – optymalne wyniki w tym zakresie będą różnić się np. dla firmy z sektora handlowego i dla biznesu produkcyjnego.

Musimy także wspomnieć o ścisłym powiązaniu WSK ze wskaźnikiem trwałości struktury finansowania. Ten określa stopień bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa na podstawie udziału kapitałów długoterminowych w finansowaniu majątku firmy. Wyliczamy go za pomocą wzoru:

Wskaźnik trwałości struktury finansowania = (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe z rezerwami)/ aktywa ogółem

Jak należy interpretować wskaźnik?

Jak jednak wskaźnik struktury kapitału i pozostałe dane, które możesz wyliczyć z podanych przez nas wzorów, przydadzą Ci się w prowadzeniu firmy. Przede wszystkim, kluczowe jest tutaj regularne poddawanie ocenie jej ogólnej sytuacji finansowej. Informacje pozwolą określić, jaka jest optymalna struktura kapitału, uwzględniając równowagę między korzystaniem z kapitału własnego a obcego, biorąc pod uwagę specyfikę branży oraz strategię rozwoju biznesu.

Wysoki udział kapitału obcego może oznaczać większe ryzyko finansowe ze względu na obciążenie zadłużeniowe. Z kolei zbyt niski wskaźnik sugeruje ograniczoną zdolność wykorzystania dźwigni finansowej dla rozwoju firmy. Jednak to właśnie on, uzupełniony o dane wskazujące na trwałość struktury finansowania pomoże Ci w określeniu finansowego bezpieczeństwa organizacji i opracowania efektywnych strategii.

Wskaźniki zastosowania kapitału

Wskaźniki struktury kapitału pozwalają ocenić, w jaki sposób biznes wykorzystuje swoje źródła finansowania do inwestycji i generowania zysków. Wyróżniamy jeszcze 4 pomocne wskaźniki: zastosowania kapitału własnego, podstawowego, stałego i obcego. Ich analiza pozwala na lepsze zrozumienie efektywności wykorzystania środków oraz strategii zarządzania strukturą kapitału w przedsiębiorstwie.

Wskaźnik struktury kapitału a ROE

Tym, co powinno Cię również zainteresować, jest relacja istniejąca pomiędzy WSK a ROE (Return On Equity). Odpowiednia struktura kapitałowa może mieć znaczący wpływ na zwrot z kapitału własnego poprzez wpływ na jego efektywność. Dążenie do optymalizacji pozwala Ci bowiem na zrozumienie wpływu obecnej strategii finansowania na rentowność i aktualizację jej w dalszych działaniach przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialne i oparte na danych oraz analizie zarządzanie strukturą kapitału prowadzi więc do licznych korzyści. Od zbilansowanego administrowania aktywami obrotowymi i trwałymi, przez odpowiednio dobraną strategię korzystania z funduszy własnych i zewnętrznych, na zwiększaniu zysków kończąc.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się