Kobieta trzymająca dokumenty na temat wskaźnika EBIT, jak go obliczyć i wzoru na EBIT. Miasto w tle.

Wskaźnik EBIT – jak obliczyć i kiedy należy go stosować? 

 •  7 min read

Prawie co piąty Polak ma problemy z rozróżnieniem wartości brutto i netto, a także nie ma świadomości, z jakimi kosztami wiąże się wypłata jego wynagrodzenia. Tym większym wyzwaniem wydaje się zatem porównywanie zysków firm. Na szczęście w tym przypadku z pomocą przychodzi wskaźnik EBIT. Co to oznacza i jak przydaje się w analizie finansowej? 


Spis treści:


Wskaźnik EBIT – co to jest i kiedy należy go stosować?

Skrót EBIT powstał od anglojęzycznego określenia Earnings Before Interest and Taxes i w najprostszym wyjaśnieniu oznacza zysk firmy przed odliczeniem kosztów finansowych i podatków. Niezwykle ważnym w kontekście innych kategorii jest fakt, że EBIT uwzględnia zarówno przychody, koszty generowane przez podstawową działalność, jak i tzw. działalność nieoperacyjną, czyli np. jednorazowe przychody wynikające, chociażby ze sprzedaży nieruchomości czy maszyn. 

Do czego potrzebny jest wskaźnik EBIT? Informacje na temat zysków firm, np. przedstawiane w mediach, mogą być obliczane na podstawie różnych wzorów. EBIT umożliwia zastosowanie jednakowej metodologii dla różnych biznesów, co przydaje się w analizie finansowej, porównującej wyniki przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to m.in. możliwość miarodajnego zestawienia firm z myślą o inwestycji i potencjalnych zyskach. Dla przykładu w USA przedsiębiorstwa mają obowiązek obliczania EBIT i publikowania go w swoich sprawozdaniach finansowych. 

Tworzysz pierwsze sprawozdanie finansowe? Sprawdź, jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych

Earnings Before Interest and Taxes – jak obliczyć wartość wskaźnika?

Czas na praktykę. Jak obliczyć stratę bądź zysk operacyjny EBIT? Wzór w tym przypadku jest stosunkowo prosty, ponieważ opiera się na przychodach ze sprzedaży, od których należy odjąć koszty operacyjne stałe i zmienne. Sporo jednak zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy przy obliczaniu. Wzór będzie się zatem różnił od punktu widzenia i wówczas może prezentować się następująco: 

  • sprzedaż – koszty operacyjne, jeśli obieramy perspektywę księgowości, 
  • zysk brutto + koszty finansowe związane z obsługą długu, jeśli uwzględniamy perspektywę finansową, 
  • EBIT = marża brutto – koszty stałe – koszty zmienne, w przypadku najbardziej ogólnego ujęcia tej kategorii. 

Jak obliczyć EBIT? Przykład praktyczny

EBIT w rachunku zysków i strat czasami bywa mylnie utożsamiany z zyskiem operacyjnym, ale więcej na ten temat wyjaśnimy w dalszej części artykułu. Ważne jest jednak pojęcie amortyzacji, które pomija się przy obliczaniu wskaźnika EBITDA. W przypadku EBIT amortyzacja jest istotnym czynnikiem, co dobrze może wyjaśnić przykład. 

Wskaźnik EBIT stosuje się przy porównywaniu zysków firm, dlatego zestawmy ze sobą dwa przedsiębiorstwa A i B.  

Obie firmy wygenerowały przychody na poziomie 20 mln zł, z czego koszty (bez uwzględnienia amortyzacji) wyniosły dla obu firm 10 mln. Mają taką samą wartość amortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych na poziomie 15 mln zł. 

Różnica polega na tym, że firma A musi odtwarzać swój majątek co 5 lat, natomiast firma B nieco częściej – co 3 lata. 

Co to oznacza dla obliczania wskaźnika EBIT? Do obliczenia zysku firmy A należy podzielić wspomniane 15 mln przez 5 lat, co daje 3 mln kosztów rocznie. W firmie B tę samą kwotę należy podzielić przez 3 lata, co daje 5 mln kosztów rocznie.  

W efekcie zysk obliczony na podstawie EBIT firmy A wynosi 7 mln (10 – 3 = 7), natomiast w firmie B 5 mln (10 – 5 = 5). 

Interpretacja wyników wskaźnika

Jak widać na przykładzie, wskaźnik EBIT pozwala dostrzec aspekty, które wpływają na zysk, a nie są uwzględniane w innych kategoriach. W efekcie inwestor może dokładnie porównać działalność dwóch firm i wyciągnąć niezbędne wnioski, jako chociażby to, czy niska marża wynika z ogólnego spowolnienia w danej branży, czy też ma bezpośredni związek z danym przedsiębiorstwem. 

EBIT wykorzystywany jest także przez wierzycieli, ponieważ daje on jasne informacje na temat tego, jakie środki mogą zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia. I w tym miejscu należy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie, który jest istotny dla interpretacji wyników wskaźnika. Chodzi o fakt, że nie uwzględnia on kosztów kredytów innych niż odsetki. W efekcie ocena ewentualnego potencjału zarobkowego może być zawyżona, jeśli firma jest zadłużona. Może być to przydatna wiedza, gdy np. starasz się o linię kredytową dla firm.

EBIT a EBITA – poznaj różnice

Rozwiniecie skrótu EBITA oznacza Earnings Before Interest, Tax and Amortization. Jest to zatem pojęcie podobne, jednak obejmujące także wspomnianą wcześniej amortyzację, której brakowało dla EBIT. Wzór na EBITA może więc prezentować się następująco: zysk netto + koszty finansowe, koszty podatkowe oraz koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych. 

Wszystkie tego rodzaju kategoria uzupełnia EBITDA. Czym różnią się EBIT a EBITDA? Najlepiej przedstawić to za pomocą dostępnych wzorów: 

  • EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji, 
  • EBITDA= EBIT + amortyzacja. 

EBITDA to najchętniej wybierany przez spółki wskaźnik, ponieważ zysk będzie w tym przypadku najwyższy. Odnosząc się do zaprezentowanego wcześniej przykładu, firmy A i B będą miały równy wskaźnik EBITDA na poziomie 10 mln. 

Marża EBITDA i EBIT

Wskaźniki EBIT i EBITDA wyrażane są liczbowo, aczkolwiek powszechnie stosowana jest również marża EBITDA, która z kolei przedstawia się procentowo. Wynika to z tego, że marża EBITDA to stosunek wartości EBITDA firmy do jej przychodów w postaci wartości procentowej. 

Wzór marży EBITDA to: (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży

 

Źródła:

https://bizblog.spidersweb.pl/fundacja-przedsiebiorczy-polacy-sondaz,
https://wiadomosci.radiozet.pl/Biznes/nie-kazdy-wie-ile-zarabia-zaskakujace-dane-o-wiedzy-polakow-na-temat-wlasnej-pensji

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się