Regulamin świadczenia usług przez Finiata Sp. z o.o.

 1. Zakres stosowania 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”) ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez:

Finiata sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 62, 00–844 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 PLN (dalej “Finiata“).

Finiata oferuje wyłącznie usługi na rzecz klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 431 kodeksu cywilnego, którzy dokonują czynności prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej “Klient“).

Niniejszy Regulamin dotyczy: 1) korzystania z internetowej platformy Finiata: www.finiata.pl
(dalej “Platforma“), za pośrednictwem której oferowana jest możliwość finansowania należności Klienta potwierdzonych fakturami, oraz 2) pozostałych zasad finansowania.

 1. Zakres działalności

2.1. Usługi oferowane za pośrednictwem Platformy

Za pośrednictwem Platformy Finiata oferuje usługi finansowania, między innymi w formie faktoringu z prawem regresu (tzn. bez przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużników Klienta). W rezultacie Platforma zapewnia możliwość wnioskowania o udzielenie finansowania dopasowanego do potrzeb Klienta poprzez przedstawienie przez Finiata odpowiednich warunków finansowania, zawarcia odpowiedniej umowy finansowania i umożliwienia Finiata świadczenia wszystkich związanych z tym usług, jak i umożliwia pozostawanie w stałym kontakcie z Klientem.

 

2.2. Świadczenie usług finansowania

Świadczenie usług finansowania odbywa się według następujących zasad:

Po przeprowadzeniu procesu rejestracji i weryfikacji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu Klient może przedstawić fakturę (zgodnie z wymaganiami Punktu 5 Regulaminu), dotyczącą między innymi należności, które mają być finansowane w formie faktoringu udzielanego przez Finiata i złożyć wniosek o takie finansowanie.

Usługi finansowania są świadczone jedynie w odniesieniu do wierzytelności pieniężnych Klienta wobec odbiorcy faktury (dalej “Dłużnik“), wynikających ze sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług między Klientem a jego Dłużnikiem w związku z ich działalnością gospodarczą, które zostały udokumentowane fakturą lub porównywalnym dokumentem (np. umowami itd.) i które nie są zaległe (dalej „Należności”).

Na podstawie uzyskanych informacji o Należnościach Finiata przygotowuje niewiążące warunki finansowania (przedstawiając, między innymi, potencjalną kwotę finansowania, okres finansowania, itd.) (zwanych dalej ”Warunkami Finansowania”). W przypadku, gdy Klient dokona wyboru określonych Warunków Finansowania, może złożyć ofertę na rzecz Finiata za pośrednictwem Platformy dotyczącą zawarcia umowy finansowania, na podstawie której zostanie sfinansowana kwota wynikająca z Należności, a  Należność zostanie przelana na zabezpieczenia na rzecz Finiata zgodnie z art. 509-517 Kodeksu cywilnego (zwanej dalej “Umową“). Przelew odpowiedniej Należności zostanie zaakceptowany przez Finiata i Należność zostanie nabyta przez Finiata, z datą zawarcia Umowy pomiędzy Finiata a Klientem.

Doprecyzowując, taka oferta Klienta będzie uznana za prawidłowo złożoną, jeśli Klient zakończył wcześniej procedurę rejestracji i weryfikacji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu. W drodze odstępstwa od terminów płatności dotyczących Należności, Klient jest uprawniony do wyboru terminu spłaty finansowania udzielonego na podstawie Umowy, który nie musi być spójny z terminem płatności Należności (dalej “Elastyczny Termin Spłaty”).

Finiata może, według własnego uznania, przyjąć lub odrzucić taką ofertę. W przypadku przyjęcia przez Finiata takiej oferty, Klient otrzymuje kwotę finansowania w wysokości uprzednio określonej w przedstawionych warunkach finansowania. W związku z powyższym, zawarcie Umowy następuje w formie dokumentowej, a Finiata dokonuje wypłaty kwoty finansowania wynikającej z Należności. Jednocześnie na podstawie Umowy Klient przelewa Należność na Finiata w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń wynikających z Umowy (dalej “Zabezpieczenie“). Zabezpieczenie udzielane Finiata ma formę przelewu na zabezpieczenie zgodnie z art. 509 – 517 Kodeksu cywilnego.

Dłużnik nie będzie informowany o takim przelewie/ udzieleniu Zabezpieczenia, ponieważ spłata kwoty finansowanej Należności zostanie uregulowana przez samego Klienta albo przy użyciu usługi płatniczej P24 albo przy użyciu innych metod płatności wskazanych w Umowie.

2.3. Prolongacja/ Czynności windykacyjne

W przypadku braku rozliczenia w ramach Elastycznego Terminu Spłaty (np. w przypadku obciążenia zwrotnego), Klient otrzyma dodatkową możliwość dokonania spłaty w terminie czternastu (14) dni od Elastycznego Terminu Spłaty (dalej „Okres Karencji”). Przy czym, dokonanie spłaty na rachunek bankowy Finiata ma charakter decydujący.

W Okresie Karencji Klient może: 1) spłacić kwotę finansowania (i w tym wypadku nie zostanie obciążany dodatkowymi opłatami za zwłokę), albo 2) skorzystać z przedłużenia Elastycznego Terminu Spłaty, pod warunkiem złożenia przez Finiata Klientowi takiej propozycji przedłużenia. Jednakże, przedłużenie Elastycznego Terminu Spłaty, zakres oraz warunki takiego przedłużenia zależą wyłącznie od jednostronnej decyzji Finiata (dalej „Prolongacja”).

W przypadku, gdy Klient otrzyma Prolongację, Elastyczny Termin Spłaty zostanie odpowiednio przesunięty, tj. Klient nie popadnie w zwłokę w tym okresie. Jeżeli Klient nie jest uprawniony do Prolongacji, ani też nie dokona spłaty w Okresie Karencji, to popadnie on w zwłokę, co automatycznie prowadzi do zastosowania standardowej procedury ściągania należności oraz do naliczenia odsetek za zwłokę.

2.4. Świadczenie dodatkowych usług finansowania

Ponadto, Finiata może zaoferować inne, dodatkowe usługi finansowania poprzez Platformę (np. udzielając wybranym klientom finansowania w ramach określonego limitu, a nie tylko na podstawie pojedynczej transakcji.)

W takim przypadku stosowne postanowienia z Punktu 2.2.- 2.3. i Punktu 2.5. Regulaminu stosuje się odpowiednio, w szczególności umowa, na podstawie której świadczone są takie dodatkowe usługi finansowania(poniżej określaną jako „Dodatkowa Umowa”) zostaje zawarta tylko wówczas, jeśli Klient przeszedł wcześniej procedurę rejestracji i weryfikacji zgodnie z postanowieniami Punktu 3 Regulaminu.

2.5. Ponaglenie i windykacja 

Świadczenie usług ponaglenia i windykacyjnych odbywa się według następujących zasad:

Finiata, na pisemny wniosek Klienta złożony w przypadku niezapłacenia Należności w Elastycznym Terminie Spłaty („Wymagalne Należności”)”, może rozpocząć niezwłoczne i spójne działania windykacyjne wobec Dłużnika. Aby ściągnąć Wymagalne Należności, Finiata podejmie działania mające na celu pełne odzyskanie wierzytelności – od wysłania pisemnych żądań zapłaty i upomnienia telefonicznego do podjęcia działań prawnych przeciwko Dłużnikowi.

Finiata podejmie działania związane z windykacją za pośrednictwem własnego działu windykacji lub przez wybraną kancelarię prawną lub za pośrednictwem innego podmiotu. Finiata, według własnego uznania, jest uprawniona do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu skutecznego odzyskania wierzytelności, jak również innych działań mających na celu spłatę Wymagalnych Należności, w granicach dozwolonych prawem.

Jeśli opóźnienie w zapłacie przez Dłużnika Wymagalnych Należności przekracza 30 dni, na żądanie Klienta, Finiata może wszcząć postępowanie sądowe w celu odzyskania Wymagalnych Należności, a następnie postępowanie egzekucyjne. W takim przypadku Klient ponosi wszelkie zasadne koszty poniesione przez Finiata, w tym honorarium prawników, zaliczki na poczet opłat i kosztów sądowych oraz inne koszty prawne poniesione przez Finiata w związku z niniejszą procedurą.

Po otrzymaniu ostatecznego nakazu zapłaty wydanego przez sąd wraz z klauzulą wykonalności, Finiata wszczyna postępowanie egzekucyjne wobec Dłużnika.

 1. Proces rejestracji / Proces weryfikacji

3.1. Korzystanie z Platformy / Rejestracja (oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Finiata)

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Klient musi przejść procedurę rejestracji, podając odpowiednie dane osobowe, wskazane przez Finiata, a także wyrazić zgodę i zaakceptować warunki niniejszego Regulamin i Polityki Prywatności Danych.

Po zakończeniu rejestracji Klient otrzyma osobiste konto Klienta, za pośrednictwem którego może przedstawić Należność do finansowania.

Aby korzystać z Platformy, Klient musi posiadać:

 1. A) komputer osobisty podłączony do Internetu i wyposażony w przeglądarkę internetową,
 2. B) telefon komórkowy

Sprzęt techniczny oraz oprogramowanie potrzebne do korzystania z Platformy jest nabywane i utrzymywane na koszt Klienta.

3.2. Zawarcie Umowy / Weryfikacja

Po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu osobistego konta Klienta zgodnie z Punktem 3.1 Regulaminu, przeprowadzany jest proces weryfikacji, który może być wykonany alternatywnie przez: 1) przelew  Klienta na rzecz Finiata kwoty w wysokości 0,01 złotych  – w celu weryfikacji rachunku bankowego Klienta, który został wskazany w trakcie procesu rejestracji, lub 2) poprzez zweryfikowanie rachunku bankowego za pośrednictwem systemu Kontomatik (dostarczonego przez partnera Finiata,
firmę: Kontomierz.pl Sp. z o.o.).

Doprecyzowując, dalsza analiza przedstawionej do finansowania Należności może odbyć się tylko wtedy, gdy Klient zakończy proces rejestracji zgodnie z Punktem 3.1, a także proces weryfikacji zgodnie z Punktem 3.2 niniejszego Regulaminu.

 1. Obowiązki Klienta

4.1. Dane logowania (nazwa użytkownika / hasło) przekazane Klientowi, a dotyczące jego konta, muszą pozostać poufne przez cały czas. Każdemu Klientowi zostaną udostępnione tylko jedne, powiązane z kontem Klienta dane logowania, które zapewniają dostęp do Platformy.

4.2 Klient może żądać przedstawienia niewiążących warunków finansowania zgodnie z Punktem 2.3 Regulaminu jedynie po przedstawieniu do finansowania, poprzez indywidualne konto Klienta w ramach Platformy, ważnej Należności oraz pod warunkiem, że Należność ta:

4.2.1. wynika za świadczenia, które jest zgodne z prawem i zostało w całości wykonane przez Klienta działającego w imieniu własnym i na własny rachunek w ramach jego działalności gospodarczej, a świadczenie to jest bezsporne i wolne od jakichkolwiek wad prawnych, a także zostało przyjęte przez Dłużnika bez żadnych zastrzeżeń; oraz

4.2.2. jest zbywalna bez żadnych ograniczeń, nie jest przedmiotem żadnego innego przelewu i nie jest przedmiotem postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym lub innego podobnego postępowania egzekucyjnego lub administracyjnego.

4.3. Przez przedstawienie, poprzez Platformę, Należności do finansowania Klient niniejszym składa Finiata zapewnienie, że taka Należność spełnia wszystkie wymagania określone w Punkcie 4.2 niniejszego Regulaminu.

4.4. W przypadku gdy Klient otrzyma jakąkolwiek zapłatę od Dłużnika w związku z Należnością, przedstawioną do finansowania za pośrednictwem Platformy, w związku z którą otrzymał warunki finansowania zgodnie z Punktem 2.3 niniejszego Regulaminu, Klient niezwłocznie poinformuje o tym Finiata i przekaże odpowiednią otrzymaną kwotę na konto Finiata.

 1. Opłaty

Korzystanie z Platformy Finiata, jak również otrzymanie Warunków Finansowania zgodnie z Punktem 2.2 niniejszego Regulaminu jest bezpłatne. Jednakże w przypadku zawarcia Umowy, w tym w szczególności opłaty z tytułu faktoringu i opłaty z tytułu świadczenia usług z nim związanych (takich jak administrowanie Należnościami, itd.) są wskazane w Warunkach Finansowania lub w samej Umowie. Inne, potencjalnie ponoszone koszty, takie jak koszty ponagleń i ściągania należności, nie są objęte tymi Opłatami i będą dodatkowo naliczane. Opłaty za usługi ponagleń i ściągania należności są ustalane zgodnie z cennikiem usług Finiata sp. z o.o. dostępnym na stronie
www.finiata.pl w dacie, w której powstała zaległość Klienta z tytułu Umowy (chyba że inaczej wskazano w Warunkach Finansowania lub inaczej uzgodniono pomiędzy Finiata a Klientem).

Wszystkie naliczane opłaty będą rozliczane za pośrednictwem serwisu P24 (Przelewy24), przy czym procedura umożliwiająca korzystanie z serwisu P24 musi zostać zakończona przez Klienta w chwilą złożenia oferty dotyczącej zawarcia Umowy zgodnie z Punktem 2.3 niniejszego Regulaminu, albo zgodnie z postanowieniami Umowy.

 1. Treść i dostępność witryny internetowej

Zawartość strony Finiata jest starannie opracowywana i utrzymywana. Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii, tj. Finiata nie może zagwarantować prawidłowości zawartości serwisu. Mimo że Finiata spełnia najwyższe standardy techniczne, awarie sprzętu i oprogramowania mogą mieć pewien wpływ na dostępność witryny i nie można ich wykluczyć. W związku z tym Finiata nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności witryny.

 1. Odpowiedzialność

7.1. Niezależnie od charakteru prawnego określonego roszczenia, do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń Klienta o zwrot kosztów stosuje się następujące postanowienia:

7.1.1. Finiata nie odpowiada za żadne szkody poniesione w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu lub Umowy, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Finiata. Żadne z niniejszych postanowień nie zwalnia Klienta z obowiązku regularnego tworzenia kopii zapasowych swoich danych.

7.1.2. Odpowiedzialność Finiata będzie ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Odpowiedzialność Finiata ograniczona jest do rzeczywistych szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.

7.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również wszystkich przedstawicieli Finiata, w tym między innymi dyrektorów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pełnomocników.

 

 1. Poufność danych

Pytania i odpowiedzi dotyczące poufnych danych są uregulowane w oświadczeniu Finiata o poufności danych.

 

 1. Procedura składania reklamacji

9.1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli Finiata nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub w przypadku, gdy wykonuje je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać za pośrednictwem Platformy. Klient dostarczy szczegółowe informacje na temat wskazanego problemu, stanowiącego podstawę reklamacji.

9.2. W ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania reklamacji Finiata:

 1. A) Zakończy procedurę wewnętrzną i poinformuje Klienta o swojej decyzji dotyczącej reklamacji, lub
 2. B) Powiadomi Klienta, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji i jednocześnie przedstawi przyczyny opóźnienia, a także przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

9.3. Termin 7 dni, o którym mowa w Punkcie 9.2 powyżej, nie obejmuje okresu, w którym Finiata oczekuje na odpowiedź lub na dodatkowe informacje wymagane przez Finiata od Klienta, pod warunkiem, że Klient został poinformowany przez Finiata o tym, że jego współdziałanie jest konieczne do zakończenia postepowania reklamacyjnego.

9.4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż siedem dni od dnia, w którym przyczyna reklamacji stała się znana Klientowi.

9.5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Finiata poinformuje Klienta o jej wyniku i uzasadnieniu swojej decyzji.

9.6. Odpowiedź na reklamacje zostanie opublikowana w module reklamacyjnym znajdującym się na Platformie i zostanie przesłana do elektronicznej skrzynki pocztowej Klienta.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych Klienta (określanego również jako “Użytkownik” w Polityce Prywatności Danych Finiata sp. z o.o.) określone są w Polityce Prywatności Danych Finiata sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://www.finiata.pl/polityka-prywatnosci/ .

 1. Zmiany do Regulaminu

Finiata może dokonywać zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących produktu. Finiata opublikuje zmieniony Regulamin na swojej stronie internetowej (a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwi pobieranie, odzyskanie i zapisanie zawartości zmienionego Regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez Klienta), lecz najprawdopodobniej będzie wymagała od Klienta akceptacji zmienionego Regulaminu. Tak zmienionego Regulamin będzie regulować relacje między Klientem a Finiata w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z istotną modyfikacją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Finiata. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jednostronną istotną zmianą do niniejszego Regulaminu wprowadzoną przez Finiata, Finiata ma prawo zakończyć współpracę z Klientem.

 

 1. Prawo właściwe / Jurysdykcja

12.1. Niniejszy Regulamin, Umowa oraz wszelkie zobowiązania z nimi związane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

12.2. Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Finiata posiada wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

 

grudzień  2018r.