Regulamin faktoringu

Regulamin świadczenia usług przez Finiata Sp. z o.o.

 

 1. Zakres stosowania 

Niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”) ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez:

Finiata sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka nr. 42 lok. 1, Kraków, 31-044 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, numer NIP 6762519005, numer REGON 366127470 (dalej "Finiata").

Finiata oferuje wyłącznie usługi na rzecz klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 431 kodeksu cywilnego, którzy dokonują czynności prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej "Klient").

Niniejszy Regulamin dotyczy: 1) korzystania z internetowej platformy Finiata: www.finiata.pl (dalej "Platforma"), za pośrednictwem której oferowana jest możliwość finansowania należności Klienta potwierdzonych fakturami, oraz 2) zasad finansowania w formie faktoringu.

 

 1. Zakres działalności

2.1. Usługi oferowane za pośrednictwem Platformy

Za pośrednictwem Platformy Finiata oferuje usługi faktoringowe w formie faktoringu z prawem regresu (tzn. bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahentów Klienta). W rezultacie Platforma zapewnia możliwość wnioskowania o udzielenie finansowania w formie faktoringu, przedstawienia przez Finiata odpowiednich warunków faktoringu, zawarcia odpowiedniej umowy faktoringowej i umożliwienia Finiata świadczenia wszystkich związanych z tym usług, jak i umożliwia pozostawanie w stałym kontakcie z Klientem.

2.2. Świadczenie usług faktoringu

Świadczenie usług faktoringowych odbywa się według następujących zasad:

Po przeprowadzeniu procesu rejestracji i weryfikacji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu Klient może przedstawić fakturę (zgodnie z wymaganiami Punktu 5 Regulaminu), dotyczącą należności, które mają być finansowane w formie faktoringu udzielanego przez Finiata i złożyć wniosek o takie finansowanie.

Usługi faktoringowe są świadczone jedynie w odniesieniu do wierzytelności pieniężnych Klienta wobec odbiorcy faktury (dalej "Kontrahent"), wynikających ze sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług między Klientem a jego Kontrahentem w związku z ich działalnością gospodarczą, które zostały udokumentowane fakturą lub porównywalnym dokumentem (np. umowami itd.) i które nie są zaległe (dalej „Należności”).

Na podstawie uzyskanych informacji o Należnościach Finiata przygotowuje niewiążące warunki faktoringu (przedstawiając, między innymi, potencjalną kwotę finansowania, okres finansowania, itd.). W przypadku, gdy Klient dokona wyboru określonych warunków faktoringu, może złożyć ofertę na rzecz Finiata za pośrednictwem Platformy dotyczącą zawarcia umowy faktoringowej, na podstawie której zostanie sfinansowana kwota wynikająca z Należności, a   Należność zostanie przelana na zabezpieczenia na rzecz Finiata zgodnie z art. 509-517 Kodeksu cywilnego (zwanej dalej "Umową"). Przelew odpowiedniej Należności zostanie zaakceptowany przez Finiata i Należność zostanie nabyta przez Finiata, z datą zawarcia Umowy pomiędzy Finiata a Klientem.

Doprecyzowując, taka oferta Klienta będzie uznana za prawidłowo złożoną, jeśli Klient zakończył wcześniej procedurę rejestracji i weryfikacji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu. W drodze odstępstwa od terminów płatności dotyczących Należności, Klient jest uprawniony do wyboru terminu spłaty finansowania udzielonego na podstawie Umowy, który nie musi być spójny z terminem płatności Należności (dalej „Data Rozliczenia”). Jednocześnie opłata faktoringowa w związku ze świadczonymi usługami, o których mowa w Punkcie 2.1. i Punkcie 2.2. niniejszego Regulaminu, pozostaje stałą opłatą miesięczną określoną w Umowie (dalej "Opłata") - (patrz również Punkt 5 Regulaminu).

Finiata może, według własnego uznania, przyjąć lub odrzucić taką ofertę. W przypadku przyjęcia przez Finiata takiej oferty, Klient otrzymuje kwotę finansowania w wysokości uprzednio określonej w przedstawionych warunkach faktoringu. Akceptacja takiej oferty przez Finiata odbywa się w sposób dorozumiany poprzez wypłatę Zaliczki Klientowi. W związku z powyższym, zawarcie Umowy następuje w formie dokumentowej, a Finiata dokonuje wypłaty kwoty finansowania wynikającej z Należności. Jednocześnie na podstawie Umowy Klient przelewa Należność na Finiata w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń wynikających z Umowy (dalej "Zabezpieczenie"). Zabezpieczenie udzielane Finiata ma formę przelewu na zabezpieczenie zgodnie z art. 509 - 517 Kodeksu cywilnego.

Kontrahent nie będzie informowany o takim przelewie/ udzieleniu Zabezpieczenia, ponieważ spłata kwoty finansowanej Należności zostanie uregulowana przez samego Klienta przy użyciu usługi płatniczej Przelewy24.

2.3. Prolongata/ Czynności windykacyjne

W przypadku braku rozliczenia w dniu Daty Roliczenia (np. w przypadku obciążenia zwrotnego), Klient otrzyma dodatkową możliwość dokonania spłaty w terminie czternastu (14) dni od Daty Rozliczenia (dalej „Okres Karencji”).

W Okresie Karencji Klient może: 1) spłacić kwotę finansowania (i w tym wypadku nie zostanie obciążany dodatkowymi opłatami za zwłokę), albo 2) zażądać przesunięcia Daty Rozliczenia w cyklu miesięcznym, zgodnie z postanowieniami Umowy i z zastrzeżeniem odpowiedniej Opłaty (dalej "Prolongata"). W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na Prolongatę, Data Rozliczenia zostanie odpowiednio przesunięta, tj. Klient nie popadnie w zwłokę w tym okresie. Jeżeli Klient nie zdecyduje się ani na Prolongatę, ani też nie dokona spłaty w Okresie Karencji, to popadnie on w zwłokę, co automatycznie prowadzi do zastosowania standardowej procedury ściągania należności oraz do naliczenia odsetek za zwłokę.

2.4. Ponaglenie i windykacja 

Świadczenie usług ponaglenia i windykacyjnych odbywa się według następujących zasad:

Finiata, na pisemny wniosek Klienta złożony w przypadku niezapłacenia Należności w  dniu Daty Rozliczenia („Wymagalne Należności”)", może rozpocząć niezwłoczne i spójne działania windykacyjne wobec Kontrahenta. Aby ściągnąć Wymagalne Należności, Finiata podejmie działania mające na celu pełne odzyskanie wierzytelności - od wysłania pisemnych żądań zapłaty i upomnienia telefonicznego do podjęcia działań prawnych przeciwko Kontrahetnowi.

Finiata podejmie działania związane z windykacją za pośrednictwem własnego działu windykacji lub przez wybraną kancelarię prawną lub za pośrednictwem innego podmiotu. Finiata, według własnego uznania, jest uprawniona do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu skutecznego odzyskania wierzytelności, jak również innych działań mających na celu spłatę Wymagalnych Należności, w granicach dozwolonych prawem.

Jeśli opóźnienie w zapłacie przez Kontrahenta Wymagalnych Należności przekracza 30 dni, na żądanie Klienta, Finiata może wszcząć postępowanie sądowe w celu odzyskania Wymagalnych Należności, a następnie postępowanie egzekucyjne. W takim przypadku Klient ponosi wszelkie zasadne koszty poniesione przez Finiata, w tym honorarium prawników, zaliczki na poczet opłat i kosztów sądowych oraz inne koszty prawne poniesione przez Finiata w związku z niniejszą procedurą.

Po otrzymaniu ostatecznego nakazu zapłaty wydanego przez sąd wraz z klauzulą wykonalności, Finiata wszczyna postępowanie egzekucyjne wobec Kontrahenta.

 

 1. Proces rejestracji / Proces weryfikacji

3.1. Korzystanie z Platformy / Rejestracja (oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Finiata)

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Klient musi przejść procedurę rejestracji, podając odpowiednie dane osobowe, wskazane przez Finiata, a także wyrazić zgodę i zaakceptować warunki niniejszego Regulamin i Polityki Prywatności Danych.

Po zakończeniu rejestracji Klient otrzyma osobiste konto Klienta, za pośrednictwem którego może przedstawić Należność do finansowania.

Aby korzystać z Platformy, Klient musi posiadać:

 1. A) komputer osobisty podłączony do Internetu i wyposażony w przeglądarkę internetową,
 2. B) telefon komórkowy

Sprzęt techniczny oraz oprogramowanie potrzebne do korzystania z Platformy jest nabywane i utrzymywane na koszt Klienta.

 

3.2. Zawarcie Umowy / Weryfikacja

Po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu osobistego konta Klienta zgodnie z Punktem 3.1 Regulaminu, przeprowadzany jest proces weryfikacji, który może być wykonany alternatywnie przez: 1) przelew  Finiata na rzecz Klienta kwoty w wysokości 1,00 złotych  - w celu weryfikacji ta kwota zostanie zwrócona do Finiata z rachunku bankowego Klienta, które zostało wskazane w trakcie procesu rejestracji, lub 2) poprzez zweryfikowanie rachunku bankowego za pośrednictwem systemu Kontomatik (dostarczonego przez partnera Finiata, firmę: Kontomierz.pl Sp. z o.o.).

Doprecyzowując, dalsza analiza przedstawionej do finansowania Należności może odbyć się tylko wtedy, gdy Klient zakończy proces rejestracji zgodnie z Punktem 3.1, a także proces weryfikacji zgodnie z Punktem 3.2 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Obowiązki Klienta

4.1. Dane logowania (nazwa użytkownika / hasło) przekazane Klientowi, a dotyczące jego konta, muszą pozostać poufne przez cały czas. Każdemu Klientowi zostaną udostępnione tylko jedne, powiązane z kontem Klienta dane logowania, które zapewniają dostęp do Platformy.

Klient może żądać przedstawienia niewiążących warunków faktoringu zgodnie z Punktem 2.3 Regulaminu jedynie po przedstawieniu do finansowania, poprzez indywidualne konto Klienta w ramach Platformy, ważnej Należności oraz pod warunkiem, że Należność ta:

4.2.1. wynika za świadczenia, które jest zgodne z prawem i zostało w całości wykonane przez Klienta działającego w imieniu własnym i na własny rachunek w ramach jego działalności gospodarczej, a świadczenie to jest bezsporne i wolne od jakichkolwiek wad prawnych, a także zostało przyjęte przez Kontrahenta bez żadnych zastrzeżeń; oraz

4.2.2. jest zbywalna bez żadnych ograniczeń, nie jest przedmiotem żadnego innego przelewu i nie jest przedmiotem postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym lub innego podobnego postępowania egzekucyjnego lub administracyjnego.

4.3. Przez przedstawienie, poprzez Platformę, Należności do finansowania Klient niniejszym składa Finiata zapewnienie, że taka Należność spełnia wszystkie wymagania określone w Punkcie 4.2 niniejszego Regulaminu.

4.4. W przypadku gdy Klient otrzyma jakąkolwiek zapłatę od Kontrahenta w związku z Należnością, przedstawioną do finansowania za pośrednictwem Platformy, w związku z którą otrzymał warunki faktoringu zgodnie z Punktem 2.3 niniejszego Regulaminu, Klient niezwłocznie poinformuje o tym Finiata i przekaże odpowiednią otrzymaną kwotę na konto Finiata.

 1. Opłaty

Korzystanie z Platformy Finiata, jak również otrzymanie niewiążących warunków faktoringu zgodnie z Punktem 2.3 niniejszego Regulaminu jest bezpłatne. Jednakże w przypadku zawarcia Umowy, opłaty z tytułu faktoringu i opłaty z tytułu świadczenia usług z nim związanych (takich jak administrowanie Należnościami, Prolongata, itd.) są ustalane: 1) w ustalonym cyklu miesięcznym, zgodnie z dostarczonymi warunkami faktoringu oraz 2) na podstawie samej Umowy. Inne, potencjalnie ponoszone koszty, takie jak koszty ponagleń i ściągania należności, nie są objęte tymi Opłatami i będą dodatkowo naliczane. Opłaty za usługi ponagleń i ściągania należności są ustalane zgodnie z cennikiem usług Finiata sp. z o.o. dostępnym na stronie www.finiata.pl w dacie zawarcia Umowy.

Wszystkie naliczane opłaty będą rozliczane za pośrednictwem serwisuP24 (Przelewy24), procedura umożliwiająca korzystanie z serwisu Przelewy24 musi zostać zakończona przez Klienta w chwilą złożenia oferty dotyczącej zawarcia Umowy zgodnie z Punktem 2.3 niniejszego Regulaminu.

 1. Treść i dostępność witryny internetowej

Zawartość strony Finiata jest starannie opracowywana i utrzymywana. Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii, tj. Finiata nie może zagwarantować prawidłowości zawartości serwisu. Mimo że Finiata spełnia najwyższe standardy techniczne, awarie sprzętu i oprogramowania mogą mieć pewien wpływ na dostępność witryny i nie można ich wykluczyć. W związku z tym Finiata nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności witryny.

 1. Odpowiedzialność

7.1. Niezależnie od charakteru prawnego określonego roszczenia, do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń Klienta o zwrot kosztów stosuje się następujące postanowienia:

7.1.1. Finiata nie odpowiada za żadne szkody poniesione w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu lub Umowy, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Finiata. Żadne z niniejszych postanowień nie zwalnia Klienta z obowiązku regularnego tworzenia kopii zapasowych swoich danych.

7.1.2. Odpowiedzialność Finiata będzie ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Odpowiedzialność Finiata ograniczona jest do rzeczywistych szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.

7.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również wszystkich przedstawicieli Finiata, w tym między innymi dyrektorów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pełnomocników.

 

 1. Poufność danych

Pytania i odpowiedzi dotyczące poufnych danych są uregulowane w oświadczeniu Finiata o poufności danych.

 1. Procedura składania reklamacji

9.1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli Finiata nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub w przypadku, gdy wykonuje je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać za pośrednictwem Platformy. Klient dostarczy szczegółowe informacje na temat wskazanego problemu, stanowiącego podstawę reklamacji.

9.2. W ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania reklamacji Finiata:

 1. A) Zakończy procedurę wewnętrzną i poinformuje Klienta o swojej decyzji dotyczącej reklamacji, lub
 2. B) Powiadomi Klienta, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji i jednocześnie przedstawi przyczyny opóźnienia, a także przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

9.3. Termin 7 dni, o którym mowa w Punkcie 9.2 powyżej, nie obejmuje okresu, w którym Finiata oczekuje na odpowiedź lub na dodatkowe informacje wymagane przez Finiata od Klienta, pod warunkiem, że Klient został poinformowany przez Finiata o tym, że jego współdziałanie jest konieczne do zakończenia postepowania reklamacyjnego.

9.4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż siedem dni od dnia, w którym przyczyna reklamacji stała się znana Klientowi.

9.5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Finiata poinformuje Klienta o jej wyniku i uzasadnieniu swojej decyzji.

9.6. Odpowiedź na reklamacje zostanie opublikowana w module reklamacyjnym znajdującym się na Platformie i zostanie przesłana do elektronicznej skrzynki pocztowej Klienta.

 1. Zmiany do Regulaminu

Finiata może dokonywać zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących produktu. Finiata opublikuje zmieniony Regulamin na swojej stronie internetowej (a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwi pobieranie, odzyskanie i zapisanie zawartości zmienionego Regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez Klienta), lecz najprawdopodobniej będzie wymagała od Klienta akceptacji zmienionego Regulaminu. Tak zmienionego Regulamin będzie regulować relacje między Klientem a Finiata w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z istotną modyfikacją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Finiata. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jednostronną istotną zmianą do niniejszego Regulaminu wprowadzoną przez Finiata, Finiata ma prawo zakończyć współpracę z Klientem.

 1. Prawo właściwe / Jurysdykcja

11.1. Niniejszy Regulamin, Umowa oraz wszelkie zobowiązania z nimi związane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

11.2. Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Finiata posiada wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.

Czerwiec 2017r.

TOP

Nasza strona internetowa używa plików cookies więcej informacji

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do naszej Polityki prywatności

Close