Akta pracownicze – nowe zasady od 2019 roku

Od przyszłego roku zmieniają się przepisy dotyczące przechowywania akt osobowych. Nowe przepisy będą obowiązywały tylko w stosunku do nowych pracowników.

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w warunkach niegrożących uszkodzeniem dokumentację związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Jeśli przedsiębiorca nie realizuje tego obowiązku to podlega karze grzywny 1 000 – 30 000 zł.

W przyszłym roku przedsiębiorca będzie mógł sam zdecydować, czy woli przechowywać akta swoich pracowników w wersji papierowej, czy elektronicznej.
Nowe przepisy zmieniają również czas ich przechowywania. Archiwizacja danych zostaje skrócona do 10 lat. Regulacje mają jednak zastosowanie tylko dla pracowników zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po 1 stycznia 2019 r.
W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. nadal obowiązuje 50–letni okres przechowywania dokumentów od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca złoży oświadczenie, że zamierza przekazać raporty informacyjne za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zarejestruj się